Wat is SLOA?

SLOA is een stichting van lutherse huize, die zich richt op het organiseren van vakanties voor senioren en gezinnen die naar de mening van plaatselijke diaconieën van de Evangelisch-Lutherse Gemeente daarvoor in aanmerking komen. De diaconieën nodigen gasten uit om deel te nemen aan een vakantieweek en dragen de gasten voor bij SLOA. SLOA werkt bij de uitvoering samen met Het Vakantiebureau van de PSDV (Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk) en met RCN Vakantieparken.

 

SLOA

Lutherse Diaconale Vakantieweken Senioren, vaak met een zorgvraag of beperking, maar ook mantelzorgers, kunnen voor een vakantieweek, via SLOA, terecht bij een van de vakanties van Het Vakantiebureau. Gezinnen kunnen voor een gezinsvakantieweek terecht op een van de vier door SLOA geselecteerde RCN Vakantieparken in Nederland.

Deelname

Deelname is op voordracht van de plaatselijke diaconie. Een uitzondering hierop zijn de deelnemers aan de seniorenweken van een voorgaand jaar. Zij ontvangen direct van SLOA een mogelijkheid tot aanmelden in het volgende jaar. De plaatselijke diaconie moet wel zijn fiat geven. In beginsel komen leden, doopleden of gastleden van een Evangelisch-Lutherse gemeente in aanmerking. De diaconie kan ook gasten aanbrengen die een speciale band met die betreffende plaatselijke gemeente hebben. Acceptatie is de bevoegdheid van het bestuur van SLOA.

 

Financiëel

De kosten voor deelname aan een vakantieweek komen voor rekening van SLOA. Bij de senioren vakanties wordt een eigen bijdrage geheven. SLOA ontvangt zijn gelden hoofdzakelijk uit de structurele bijdrage van participanten en andere (lutherse) instellingen. Ook de eigen bijdrage en giften van gasten dragen bij aan de inkomsten van de Stichting. In verschillende lutherse gemeenten wordt jaarlijks de opbrengst van een collecte bestemd voor het werk van SLOA. 

SLOA is een erkende ANBI-instelling.

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van SLOA gaat terug tot 1984. In dat jaar werd vanuit de Amsterdamse diaconie een eerste vakantieweek voor ouderen georganiseerd. Deze vond plaats in het (toenmalig) Luthers Buitencentrum op Landgoed Hoekelum te Bennekom. Een jaar later, onder auspiciën van de landelijke Diaconale Raad van de Evangelisch-Lutherse Kerk, werden de mogelijkheden vergroot en stond deelname open voor lutheranen uit heel Nederland. De organisatie groeide in de jaren daarna en jaarlijks werden er meer dan twaalf vakantieweken georganiseerd. Ook verbreedde de financieringsbasis. Naast de diaconie van Amsterdam, gingen ook de diaconie van Rotterdam en diverse andere lutherse instellingen en stichtingen bijdragen. Na een korte terugval werd in 2001 de ingezette lijn weer opgepakt. Op initiatief van enkele oud-leden van de Diaconale Raad werd de Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA) opgericht. Bij de oprichting waren ook vijf organisaties van lutherse huize betrokken. Deze organisaties traden toe als participant van de stichting. Naast de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam, waren dat het Luthers Diaconessenhuis Fonds, de Stichting tot oprichting en instandhouding van Lutherse Rusthuizen in Nederland en het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen – Vrouwen Huis Amsterdam. Tot vandaag de dag maken deze participanten het werk van SLOA mogelijk. Naast het aanbieden van vakantieweken voor ouderen werd binnen de nieuwe stichting ook de mogelijkheid geschapen om andere dan specifiek op ouderen gerichte activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Rond 2008 werd begonnen met het structureel aanbieden
van vakantiemogelijkheden aan (éénouder)gezinnen of andere groepen, bijvoorbeeld mantelzorgers. In de eerste jaren werd hiervoor exclusief gebruik gemaakt van de bungalows van de Stg. Luthers Accommodatie Beheer (SLAB). In latere jaren werden ook vakantie-accommodaties gehuurd op andere, commerciële vakantieparken. Met ingang van 2021 vinden deze vakanties plaats op RCN Vakantieparken. De senioren vakanties werden aanvankelijk gehouden op Kasteel Hoekelum, maar verlopen sinds 2008 via Het Vakantiebureau. Gebruik wordt gemaakt van het aanbod en de faciliteiten van dit bureau en de vakanties vinden plaats in vakantie(zorg)hotels in Nederland. Met ingang van het seizoen 2021 wordt ook voor de vakantieweken voor gezinnen gebruik gemaakt van de diensten van Het Vakantiebureau en worden, zoals gemeld, de vakanties gehouden op parken van RCN Nederland. SLOA is hiertoe recent een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Het Vakantiebureau en RCN Vakantieparken.

Bestuur en organisatie

De Stichting kent een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de participanten, aangevuld met bestuursleden die van buitenaf zijn aangetrokken op grond van specifieke deskundigheid of affiniteit met het diaconale werk. De dagelijkse leiding is in handen van een driekoppig dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Registratie en verwerking van inkomende aanvragen en opgaven wordt behartigd door een bestuurslid met deze taak. De organisatie kent drie ereleden. Bestuursleden verrichten hun taak op vrijwillige en onbezoldigde basis.

Seizoen 2021

Ondanks alle Corona beperkingen is er toch de mogelijkheid geweest om ruim 20 senioren en 11 gezinnen te laten genieten van een vakantie op een aangesloten RCN vakantiepark!

Voorjaar 2022

Er zijn inmiddels aanmeldingen ontvangen voor 37 seniorenvakanties en 14 gezinsvakanties. Door corona blijft het aantal aanmeldingen nog achter, maar we zijn blij om meer aanmeldingen te ontvangen dan afgelopen jaar!

Horst Oosterveer is benoemd tot erelid van het bestuur. Bedankt voor de jaren van inzet! 

Samenwerken!

SLOA werkt samen met verschillende professionele organisaties om optimaal te
kunnen inspelen op de uiteenlopende wensen van de verschillende doelgroepen.

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.                 Contact (secretaris) : info@sloavakanties.nl                   Kvk nr. : 34165316

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Contact: info@sloavakanties.nl      Kvk nr. : 34165316