Jaarverslag 2021

In 2020 is een begin gemaakt met het omvormen van de SLOA-organisatie. Dit is voortgezet in 2021. Onderdeel hiervan is onder meer de uitbreiding van de samenwerking met het Vakantiebureau en RCN Vakantieparken. Ondanks voortdurende Corona perikelen konden dit jaar gelukkig toch een aantal vakantiesdoorgang vinden.

De vakanties in 2021

Ook dit jaar werd het vakantiewerk gekenmerkt door beperkingen en onzekerheden vanwege Corona. Maar gelukkig konden dit jaar, in tegenstelling tot 2020, wel een aantal vakanties doorgang vinden. Begin 2021 werden vakanties geboekt voor 30 senioren en twaalf gezinnen. Deze vakanties konden allemaal doorgaan, met enthousiaste berichten achteraf. De seniorenvakanties vonden plaats op De Heerenhof te Mechelen, Nieuw Hydepark te Doorn, IJsselvliedt te Wezep en op Dennenheul te Ermelo. De Diaconale vakantieweken vonden plaats op de RCN-vakantieparken: Het Groote Bos te Doorn, Zeewolde te Zeewolde en op De Jagerstee te Epe. 

Bestuurszaken 

In 2021 is ingestemd met het terugbrengen van het aantal bestuursleden tot vijf personen: twee door participanten aangewezen bestuursleden, aangevuld met drie bestuursleden op voordracht van een participant. Participanten wijzen ook een plaatsvervangend lid aan. E.e.a. moet nog worden besproken met de notaris en verwerkt worden in een statutenwijziging. Besloten is ook dat eenmaal per jaar alle participanten en ereleden uitgenodigd worden voor een bijeenkomst waarin zij worden bijgepraat. Veel tijd werd daarnaast door het dagelijks bestuur gespendeerd aan de voorbereidingen vana het aanpassen van de statuten, het opstellen van het Huishoudelijke reglement, beleidsplan en het reglement werkgebied. In de bestuursvergadering in het najaar werden deze bekrachtigd en zullen waar nodig ook notarieel vastgelegd gaan worden.

Samenwerking met het Vakantiebureau en RCN

Op 7 juli van dit jaar werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Vakantiebureau van de PSDV en RCN-Vakantieparken. SLOA werkt voor wat betreft de seniorenvakanties al langere tijd samen het Vakantiebureau. Met ingang van dit jaar is die samenwerking uitgebreid met ook het onderdeel diaconale vakantie-gezinsweken. Medeondertekenaar is RCN-Vakantieparken; gasten van de gezinsvakanties hebben met ingang van dit jaar de keuze uit drie parken van RCN in Nederland. Met deze samenwerking komt een deel van de uitvoering ook voor wat betreft de gezinsvakanties bij grotere organisaties te liggen en wordt de SLOA-organisatie minder kwetsbaar. Hierdoor blijft het in de toekomst mogelijk voor lutheranen om gebruik te maken van deze vakanties. Voor diaconieën van lutherse gemeenten verandert er niets. Aanmelding blijft verlopen via de diaconie en SLOA coördineert de aanvragen. SLOA maakt afspraken met het Vakantiebureau en RCN en regelt ook de financiering van dit diaconale werk. Deze samenwerking met het Vakantiebureau en RCN sluit nauw aan bij het aanbieden van diaconale gezinsvakanties, die deze twee organisaties al langere tijd voor protestantse gemeenten uitvoeren. 

Namens SLOA ondertekenden de voorzitter, Jaap Floor en de oud-voorzitter en mede-oprichter van SLOA, Bob Hulst.

Overige zaken 

Tegelijkertijd heeft SLOA ook haar logo veranderd en schijnt er nu een vrolijke zon door de veren van de zwaan. Ook heeft SLOA een nieuwe website (www.sloavakanties.nl).

De opslagbox in Almere is in de loop van het jaar verder uitgezocht en leeggehaald. Belangrijke archief stukken zijn gesorteerd en opgeslagen bij voorzitter en penningmeester. De SLOA-vakantiematerialen zijn gedeeltelijk verkocht en voor het overgrote deel om-niet geschonken aan het Leger des Heils in Almere. De nog resterende spullen worden begin 2022 uit de box gehaald en dan kan het contract opgezegd worden.

Personele zaken

Helaas is op 28 oktober tot onze grote schrik, na een korte opname in het ziekenhuis overleden onze oud-voorzitter Bob Hulst. Bob was de oprichter van SLOA tijdens zijn werkzaamheden als secretaris van de diaconie Amsterdam. Zijn tomeloze inzet om mensen, die het niet breed hebben of door lichamelijke beperkingen niet op vakantie kunnen, toch een heerlijke ontspannen week in een vakantiehotel of –park te bezorgen is een groot voorbeeld voor ons. Deze aimabele man zullen wij zeer missen. Een afvaardiging van het bestuur was bij de crematieplechtigheid aanwezig en de voorzitter sprak daar een in memoriam uit namens SLOA. In het najaar gaf secretaris Patty Besseling aan per 1 januari 2022, na 5 jaar, in verband met haar aanstelling als diaken in Arnhem, te willen stoppen met haar werk voor SLOA. Gelukkig werd voor haar al snel een vervanger gevonden in de persoon van Tineke Werner uit Tilburg. Zij is lid van de Evangelisch-lutherse gemeente Zuid-Nederland.

Staat van Baten en Lasten 2021

Druk op de knop om het pdf bestand te openen.

Financieel jaarverslag SLOA 2021

In het jaar 2021 heeft SLOA weer vakantieweken kunnen organiseren. Minder dan begroot, maar toch nog 30 seniorenweken en 12 diaconale gezinsvakantieweken. Deze laatste werden voor het eerst gehouden op RCN-parken in Nederland.

Lasten

De totale kosten van deze 42 vakantieweken bedroegen € 40.304,- oftewel € 960,- per week. In de begroting was nog uit gegaan van € 1.275,- per week gemiddeld. De bestuurskosten bedroegen € 5.469,-, ruim € 1.130,- minder dan begroot. Voor een groot deel valt dit het verklaren uit het feit dat er slechts één fysieke bestuursvergadering is geweest. Ook zijn de kosten van de opslagbox per juli 2021 verminderd omdat we
overgegaan zijn naar een kleiner formaat box. De dotaties betreft de afrekening van de lening Meulmeesterfonds. De totale lasten voor 2021 bedroegen € € 47.773,-.

Baten

De baten van SLOA bestonden voor het allergrootste gedeelte uit de structurele bijdragen van de participanten en een overige lutherse stichting. Daarnaast bestonden de baten uit de verplichte eigen bijdrage van de gasten van de seniorenvakanties en vrijwillige giften van
gasten. Deze twee posten zijn lager dan begroot omdat er in 2021 minder deelnemers waren. De opbrengsten van collectes van lutherse gemeenten in Nederland was, ondanks corona en de beperkingen die dit ook op de kerkgang heeft gehad, hoger dan in voorgaande jaren.
De totale baten bedroegen in 2021 € 80.368,-.

Saldo

Het jaar kent een voordelig saldo van € 32.595,-. We stellen voor dit voordelig saldo volledig ten goede te laten komen aan de reserve. In
voorgaande jaren is ingeteerd op het eigen vermogen van de Stichting, en zelfs ook vorig jaar is er een verlies geleden omdat de gevraagde, bijgestelde bijdrage (15% van de oorspronkelijke toezegging) enigszins te laag is gebleken. E.e.a. betekent dat er nu ca. € 55.000.- aan reserveringen/ vrij vermogen beschikbaar is, dit is 2/3 van de jaaromzet. Een bedrag van max € 63.750,- (75% van de jaar omzet) wordt als
een gezonde situatie gezien. Dit betekent, gezien de verwachte uitgaven in 2022, dat de participanten bijdrage voor 2022 eenmalig teruggebracht kan worden naar 60 %.

Balans per 31 dec 2021

Druk op de knop om het pdf bestand te openen.

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. De Corona uitbraak, begin 2020, zorgde in eerste instantie voor verwarring en onduidelijkheid over de mogelijkheden om in 2020 vakantiewelken te kunnen organiseren. Na consultatie met het gehele bestuur werd besloten de gereserveerde vakantiebungalows te annuleren. Door Het vakantiebureau werden zelf al alle vakantieweken voor senioren geannuleerd. Met SLAB werden afspraken gemaakt over de annulering van de betreffende bungalows in Dikshoorn. Uiteindelijk zijn slechts twee personen, begin 2020 dus voor de uitbraak van Corona, op een SLOA-vakantie geweest. Bestuursactiviteiten in 2020 bestonden voor het grootste gedeelte uit het maken van aanpassingen in de structuur van SLOA. Dit in zowel de financiële structuur, de bestuursstructuur en in de uitvoeringsorganisatie. Aanleiding was in eerste instantie de noodzaak tot bijsturing van de financiën omdat de stichting voor het derde jaar in rij een verlies op de exploitatie liet zien. Ook werd duidelijk dat door het wegvallen of terugtreden van enkele van de grondleggers van de stichting, voortzetting op oude voet niet meer mogelijk was en aanpassingen in de structuur en uitvoeringsorganisatie noodzakelijk waren om ook in de toekomst de SLOA- activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Door Corona werd ook duidelijk dat het opereren van een bestuur bestaande uit negen leden erg omslachtig werkt. Dit terwijl de omvang van de bestuurswerkzaamheden niet buitensporig groot is. Met de insteek dat SLOA zich vooral richt op het organiseren van vakanties voor senioren en gezinnen en een eenduidige uitvoeringslijn, is gekozen voor een uitvoering door Het vakantiebureau, met voor de gezinsvakanties in samenwerking met RCN. Hiertoe is een samenwerkingsoverkomst tussen SLOA, RCN en Het vakantiebureau opgesteld. Deze lijn is in 2020 ingezet en zal verder worden geeffectueerd en uitgewerkt in 2021. Dit betekent ook een aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Regelement.


In juni heeft Jaap Floor het voorzitterschap overgenomen van Bob Hulst, die sinds de oprichting voorzitter was. Bob Hulst blijft nog wel lid van het bestuur, als bestuurslid- adviseur. Eind 2020 nam onze penningmeester Ivette Langeveld – Kamst afscheid van SLOA i.v.m. een voorgenomen verhuizing naar Bali (Indonesië). Hans Wilders, die in oktober toegetreden was tot het bestuur, heeft haar taken overgenomen. Hans Bos, een ander gewaardeerd oudgediende, trad terug als bestuurslid. Hij zat in het bestuur namens het LDF. Hans Bos is benoemd tot erelid van het SLOA-bestuur vanwege zijn vele verdiensten. Zijn opvolger is ds. Robert de Vos.

Staat van Baten en Lasten 2020

Druk op de knop om het pdf bestand te openen.

Toelichting bij Jaarrekening 2019/ Activiteiten verslag 2019

Balans

De Balans 2019 sluit op het bedrag van 25.189,-. Aan de Activa zijde is deze opgebouwd uit liquide middelen (20.427,-), inventaris (762,-) en een uitstaande SLAB lening van 4.000,-. Aan de Passiva zijde staat het bedrag van 6.082,- als vrij beschikbaar vormogen (kapitaal) en 19.107,- als reservering voor te ondernemen activiteiten. De inventaris accommodaties is ondanks een afschrijving van 400 euro toegenomen omdat er een aanschaf is geweest in 2019 van nieuw inventaris. Er heeft een vrijval plaatsgevonden van niet meer relevante fondsen en voorzieningen. Uit het vermogen heeft een aanvulling plaatsgevonden van het geleden verlies op de exploitatie 2019. 

Winst en Verliesrekening 

De uitgaven in 2019 bestonden voor het grootste gedeelte uit uitgaven voor de vakantie voorzieningen. In totaal was dit het bedrag van 84.985,-, opgebouwd uit 45.580,- voor de senioren vakanties en in totaal 39.405,- voor de eenouder gezinsvakanties. De overige kosten bestonden uit een afschrijving inventaris (400,-) en bestuur- en organisatie-gerelateerde kosten (8.565,-). De totale uitgaven van de reguliere activiteiten bedroegen 93.950,-. De inkomsten bestonden uit de reguliere bijdragen van de participanten, inclusief de toegezegde verhoging (in totaal 69.500,-), de bijdrage van de deelnemers aan de seniorenvakanties (14.528,-), giften van diverse oorsprong (3.384,-, waarvan 1.489,- van collecten van lutherse gemeenten). Naast een incidentele bijdrage van 546,- werd de vrijval van fondsen en reserveringen ter grootte 10.358,- toegevoegd aan de inkomsten. De totale inkomsten bedroegen derhalve 98.315,-. 

De totale uitgaven van de reguliere activiteiten bedroegen 93.950,-. Hier tegenover stonden reguliere inkomsten ter grootte van 87.935,-. Derhalve is er sprake van een tekort van 5.993,-. Dit tekort werd gedekt uit de vrijval uit fondsen en reserveringen. Al met al is er sprake van een positief saldo van 4.365,-. Dit zal worden toegevoegd aan het kapitaal.

Activiteiten beschrijving 2019

In totaal hebben 54 senioren een vakantieweek genoten via het Vakantiebureau (vooral op Nieuw Hyde Park in Doorn), en in totaal 58 volwassenen en 50 kinderen van de diaconale vakantieweken in Dirkshorn en op de Katjeskelder in Oosterhout (NBr.). Bij de diaconale vakantieweken worden deelnemers gefaciliteerd door SLOA. In totaal zijn 31 bungalowweken in het kader van diaconale vakantieweken geboekt geweest.

Staat van Baten en Lasten 2019

Druk op de knop om het pdf bestand te openen.

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.                 Contact (secretaris) : info@sloavakanties.nl                   Kvk nr. : 34165316

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Contact: info@sloavakanties.nl      Kvk nr. : 34165316