Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. De Corona uitbraak, begin 2020, zorgde in eerste instantie voor verwarring en onduidelijkheid over de mogelijkheden om in 2020 vakantiewelken te kunnen organiseren. Na consultatie met het gehele bestuur werd besloten de gereserveerde vakantiebungalows te annuleren. Door Het vakantiebureau werden zelf al alle vakantieweken voor senioren geannuleerd. Met SLAB werden afspraken gemaakt over de annulering van de betreffende bungalows in Dikshoorn. Uiteindelijk zijn slechts twee personen, begin 2020 dus voor de uitbraak van Corona, op een SLOA-vakantie geweest. Bestuursactiviteiten in 2020 bestonden voor het grootste gedeelte uit het maken van aanpassingen in de structuur van SLOA. Dit in zowel de financiële structuur, de bestuursstructuur en in de uitvoeringsorganisatie. Aanleiding was in eerste instantie de noodzaak tot bijsturing van de financiën omdat de stichting voor het derde jaar in rij een verlies op de exploitatie liet zien. Ook werd duidelijk dat door het wegvallen of terugtreden van enkele van de grondleggers van de stichting, voortzetting op oude voet niet meer mogelijk was en aanpassingen in de structuur en uitvoeringsorganisatie noodzakelijk waren om ook in de toekomst de SLOA- activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Door Corona werd ook duidelijk dat het opereren van een bestuur bestaande uit negen leden erg omslachtig werkt. Dit terwijl de omvang van de bestuurswerkzaamheden niet buitensporig groot is. Met de insteek dat SLOA zich vooral richt op het organiseren van vakanties voor senioren en gezinnen en een eenduidige uitvoeringslijn, is gekozen voor een uitvoering door Het vakantiebureau, met voor de gezinsvakanties in samenwerking met RCN. Hiertoe is een samenwerkingsoverkomst tussen SLOA, RCN en Het vakantiebureau opgesteld. Deze lijn is in 2020 ingezet en zal verder worden geeffectueerd en uitgewerkt in 2021. Dit betekent ook een aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Regelement.


In juni heeft Jaap Floor het voorzitterschap overgenomen van Bob Hulst, die sinds de oprichting voorzitter was. Bob Hulst blijft nog wel lid van het bestuur, als bestuurslid- adviseur. Eind 2020 nam onze penningmeester Ivette Langeveld – Kamst afscheid van SLOA i.v.m. een voorgenomen verhuizing naar Bali (Indonesië). Hans Wilders, die in oktober toegetreden was tot het bestuur, heeft haar taken overgenomen. Hans Bos, een ander gewaardeerd oudgediende, trad terug als bestuurslid. Hij zat in het bestuur namens het LDF. Hans Bos is benoemd tot erelid van het SLOA-bestuur vanwege zijn vele verdiensten. Zijn opvolger is ds. Robert de Vos.

Staat van Baten en Lasten 2020

Druk op de knop om het pdf bestand te openen.

Toelichting bij Jaarrekening 2019/ Activiteiten verslag 2019

Balans

De Balans 2019 sluit op het bedrag van 25.189,-. Aan de Activa zijde is deze opgebouwd uit liquide middelen (20.427,-), inventaris (762,-) en een uitstaande SLAB lening van 4.000,-. Aan de Passiva zijde staat het bedrag van 6.082,- als vrij beschikbaar vormogen (kapitaal) en 19.107,- als reservering voor te ondernemen activiteiten. De inventaris accommodaties is ondanks een afschrijving van 400 euro toegenomen omdat er een aanschaf is geweest in 2019 van nieuw inventaris. Er heeft een vrijval plaatsgevonden van niet meer relevante fondsen en voorzieningen. Uit het vermogen heeft een aanvulling plaatsgevonden van het geleden verlies op de exploitatie 2019. 

Winst en Verliesrekening 

De uitgaven in 2019 bestonden voor het grootste gedeelte uit uitgaven voor de vakantie voorzieningen. In totaal was dit het bedrag van 84.985,-, opgebouwd uit 45.580,- voor de senioren vakanties en in totaal 39.405,- voor de eenouder gezinsvakanties. De overige kosten bestonden uit een afschrijving inventaris (400,-) en bestuur- en organisatie-gerelateerde kosten (8.565,-). De totale uitgaven van de reguliere activiteiten bedroegen 93.950,-. De inkomsten bestonden uit de reguliere bijdragen van de participanten, inclusief de toegezegde verhoging (in totaal 69.500,-), de bijdrage van de deelnemers aan de seniorenvakanties (14.528,-), giften van diverse oorsprong (3.384,-, waarvan 1.489,- van collecten van lutherse gemeenten). Naast een incidentele bijdrage van 546,- werd de vrijval van fondsen en reserveringen ter grootte 10.358,- toegevoegd aan de inkomsten. De totale inkomsten bedroegen derhalve 98.315,-. 

De totale uitgaven van de reguliere activiteiten bedroegen 93.950,-. Hier tegenover stonden reguliere inkomsten ter grootte van 87.935,-. Derhalve is er sprake van een tekort van 5.993,-. Dit tekort werd gedekt uit de vrijval uit fondsen en reserveringen. Al met al is er sprake van een positief saldo van 4.365,-. Dit zal worden toegevoegd aan het kapitaal.

Activiteiten beschrijving 2019

In totaal hebben 54 senioren een vakantieweek genoten via het Vakantiebureau (vooral op Nieuw Hyde Park in Doorn), en in totaal 58 volwassenen en 50 kinderen van de diaconale vakantieweken in Dirkshorn en op de Katjeskelder in Oosterhout (NBr.). Bij de diaconale vakantieweken worden deelnemers gefaciliteerd door SLOA. In totaal zijn 31 bungalowweken in het kader van diaconale vakantieweken geboekt geweest.

Staat van Baten en Lasten 2019

Druk op de knop om het pdf bestand te openen.

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.                 Contact (secretaris) : info@sloavakanties.nl                   Kvk nr. : 34165316

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Contact: info@sloavakanties.nl      Kvk nr. : 34165316