Nieuws / Actueel

Voorjaar 2022

In de bestuursvergadering van 20 april 2022 is afscheid genomen van de uittredende bestuursleden. Het bestuur is hierdoor teruggebracht tot het gewenste aantal van vijf leden. In dezelfde vergadering is de heer Horst Oosterveer benoemd tot erelid van het bestuur. Vanaf de oprichting is hij als bestuurslid betrokken geweest bij SLOA.

Voor het jaar 2022 zijn aanmeldingen ontvangen voor 37 seniorenvakanties en 14 gezinsvakanties. We zien dat door de onzekerheden rond Corona het aantal inschrijvingen nog altijd achterblijft, maar zijn blij dat het aantal aanmeldingen dit jaar weer hoger is dan het aantal van afgelopen jaar!

Seizoen 2022

Alhoewel we vanwege Corona beperkingen nog in onzekerheid verkeren over de vakantiemogelijkheden in 2022, hebben we toch besloten om diaconieën en oud-deelnemers te benaderen over deelname in 2022. Voor het einde van dit jaar zullen zij allen een informatie- en aanmeldingspakket van de coördinator vakantieweken hebben ontvangen. Tot 1 februari 2022 bestaat er gelegenheid de formulieren te retourneren.

Afronding Seizoen 2021

Ondanks alle Corona beperkingen is het toch mogelijk geweest om vakanties doorgang te laten vinden. Wel minder dan in voorgaande jaren, maar toch konden nog ruim 20 senioren op een zorgvakantie gaan en 11 gezinnen vakantie houden op een RCN vakantiepark

Overlijden Bob Hulst

Op 28 oktober jl. is na een kort ziekbed onze oud-voorzitter Bob Hulst overleden. Bob Hulst is de grondlegger van het luthers diaconaal vakantiewerk in Nederland en mede-oprichter van SLOA. Twintig jaar lang is hij de inspirerende en betrokken voorzitter van onze stichting geweest.

Dit jaar coördineerde Bob de aanvragen en was het aanspreekpunt voor deelnemers, diaconieën en onze samenwerkingspartners. Ook voor het seizoen 2022 zou Bob deze taak op zich nemen, maar dat heeft niet zo mogen zijn. Wij gedenken hem in grote dankbaarheid voor het vele diaconale werk dat Bob heeft verzet.

Personele wisselingen

Per 1 december 2021 is mevrouw Tineke Werner de nieuwe secretaris van SLOA. Zij volgt per die datum mevrouw Patty Besseling-Gronloh op die de functie sinds 2016 heeft bekleed.

Als coördinator vakantieweken voor 2022 is aangesteld mevrouw Joke Wilders – Schorn.  Zij was reeds aangezocht om te assisteren bij de werkzaamheden voor 2022, maar vanwege het plotselinge overlijden van Bob Hulst heeft zij nu die taak volledig overgenomen.

Een succesvolle samenwerking!

In een gezamenlijke bijeenkomst op 16 november jl. hebben SLOA, Het Vakantiebureau (PSDV) en RCN-Vakantieparken de bestaande samenwerking geëvalueerd en besloten de succesvolle samenwerking te verlengen.

Binnenkort zal voor zowel de senioren vakantieweken als de diaconale vakantieweken een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend voor een periode van drie jaar.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst SLOA - Het Vakantiebureau – RCN Vakantieparken.

Op 7 juli heeft SLOA een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Het Vakantiebureau van de PSDV en RCN Vakantieparken. SLOA werkt voor wat betreft de seniorenvakanties al langere tijd samen Het Vakantiebureau. Met ingang van dit jaar is die samenwerking uitgebreid met ook het onderdeel diaconale vakantie-gezinsweken. Medeondertekenaar is RCN Vakantieparken; gasten van de gezinsvakanties hebben met ingang van dit jaar de keuze uit vier parken van RCN in Nederland. Met deze samenwerking komt een deel van de uitvoering ook voor wat betreft de gezinsvakanties bij grotere organisaties te liggen en wordt de SLOA-organisatie minder kwetsbaar. Hierdoor blijft het in de toekomst mogelijk voor lutheranen om gebruik te maken van deze vakanties. Voor diaconieën van lutherse gemeenten verandert er niets. Aanmelding is via de diaconie en SLOA coördineert de aanvragen. SLOA maakt afspraken met Het Vakantiebureau en RCN en regelt ook de financiering van dit diaconale werk. Namens SLOA ondertekenden de voorzitter, Jaap Floor en de oud-voorzitter en mede- oprichter van SLOA, Bob Hulst.

v.l.n.r. René van Dinstee (RCN Vakantieparken), Sjaak Visser (PSDV/Het Vakantiebureau), Bob Hulst en Jaap Floor (SLOA)

Vakanties weer begonnen!

Vorig jaar hebben de vakanties geen doorgang kunnen vinden vanwege Corona, maar dit jaar zijn we weer voorzichtig opgestart. In 2021 zijn vakanties geboekt voor 30 senioren en twaalf gezinnen. Bij de gezinsvakanties blijkt het RCN-park Het Grote Bos in Doorn het meest populair te zijn. Hopelijk kunnen alle vakanties dit jaar doorgang vinden.

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.                 Contact (secretaris) : info@sloavakanties.nl                   Kvk nr. : 34165316

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Contact: info@sloavakanties.nl      Kvk nr. : 34165316